หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้นโยบายการไม่แสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านทางระบบอีเเลิร์นนิ่ง

รายวิชาที่มีอยู่

  • อาจารย์: HR 01

พิมพ์คำอธิบายวิชาอย่างย่อ ไม่เกิน 3 บรรทัด